Omavalitsuste küsitlus 2022

14. veebruarist 18. märtsini toimub kohalike omavalitsuste küsitlus, et koguda andmeid teenustaseme arvutamiseks.

Oluline info kopeerimise kohta

On tulnud mitmeid küsimusi kopeerimise kohta, et tabel ei võimalda kopeerida ja kleepida pikki vastuseid. Vastuste kleepimine on võimalik, kui seda teha valemiribale:

Valemiriba

Valemiribale on võimalik kleepida, kui kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + V. Selleks tuleb:

 1. Kopeerida soovitud tekst
 2. Valida lahter, kuhu soovitakse tekst kleepida
 3. Vajutada valemiribale
 4. Vajutada klahvikombinatsioonile Ctrl + V (parem klikk valemiribal kahjuks ei tööta).

Vt ka videoõpetust siit: https://youtu.be/qaxogU2Yxx4?t=264.

Veebilinkide kopeerimise ja kleepimise viga on alates 13.03.2022 kõikides failides parandatud.

 

Miks on küsitlust vaja?

Andmeid on vaja kohalike omavalitsuste teenuste taseme hindamiseks. Kohalike avalike teenuste hindamine annab:

 • omavalitsustele võimaluse saada terviklik ja kompaktne ülevaade oma olukorrast ning võrrelda end teiste omavalitsustega, millest lähtuvalt analüüsida teenuste arendamise võimalusi ja vajadusi;
 • valitsusasutustele ülevaate kohalike teenuste tasemetest ja peamistest kitsaskohtadest, võimaldades paremini kujundada valdkonna poliitikat, muu hulgas näiteks kavandada toetusmeetmeid;
 • elanikele parema teadlikkuse avalikest teenustest ning eeldused sisulisemaks kaasamiseks omavalitsuse arengusse.

Selleks, et veebileht toimiks ja näitaks korrektseid andmeid, oleme alates 2019. aastast palunud omavalitsustelt täiendavaid andmeid valdkonna teenuste korralduse ja pakkumise kohta. Iga-aastane andmekorje on vajalik selleks, et omavalitsuste aasta jooksul toimunud areng ja panus oleks Minuomavalitsus.ee teenustasemetes kajastatud.

 

Mida küsitlus sisaldab?

Küsimustikus palume vastata valdkonnapõhistele küsimustele, andmaks tagasisidet enda omavalitsuse arengudokumentidest, kehtestatud kordadest ja teenuste korraldusest. Küsime omavalitsustelt ainult neid andmeid, mis ei kajastu riiklikes andmebaasides ega statistikas. Palume vastustes lähtuda eelmise ehk 2021. aasta seisust.

Küsimustik sisaldab 16 erinevat valdkonda. Igale valdkonnale on võimalik vastata eraldi, seetõttu soovitame küsimused vastavate valdkonnaspetsialistide vahel ära jaotada. Lisaks on uuendusena alates sellest aastast näha ka küsimustele eelmine kord antud vastused. Kuna osa küsimusi on muutunud või on täiesti uued, siis ei ole kõigi küsimuste puhul eelmise korra vastuseid olemas.

Küsitlus on üles ehitatud Exceli baasil ja toimub OneDrive keskkonnas. Vastused salvestuvad automaatselt ning küsitlust saab täita mitmest arvutist samaaegselt. Lühijuhend küsitluse täitmiseks OneDrive keskkonnas on kättesaadav siit.

 

Valdkondlikud seminarid

Küsimustike täitmist selgitavaid seminare on võimalik järele vaadata siit:

 • 21. veebruaril kell 9:30 – valitsemine (Vaata salvestust); 
 • 22. veebruaril kell 9:30 – kultuur, sport, muuseum, raamatukogu (Vaata salvestust);
 • 28. veebruaril kell 9:30 – alusharidus, põhiharidus, noorsootöö (Vaata salvestust);
 • 2. märtsil kell 9:30 – rahvatervis ja turvalisus (Vaata salvestust);
 • 4. märtsil kell 9:30 – laste heaolu, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne (Vaata salvestust);
 • 4. märtsil kell 13:00 – liikuvus, planeerimine, ehitus ja energeetika (Vaata salvestust);
 • 7. märtsil kell 11:00 – veemajandus, jäätmemajandus, keskkond ja kliima (Vaata salvestust).

 

Igal omavalitsusel on küsimustiku jaoks eraldi link, mis saadeti omavalitsustele 14. veebruaril.

Küsimuste ja probleemide korral palun võtke ühendust Andreas Aljas'ega (andreas.aljas@fin.ee).

Viimati uuendatud: 18. October 2022