Omavalitsuste kinnisvara andmekorje 2022

19.09.2022 kuni 21.10.2022 toimub omavalitsuse kinnisvara andmekorje. Siin lehel on andmekorje täitmiseks vajalikud juhised.

27.09.2022 toimunud seminari salvestus on kättesaadav siit.

Mis on kinnisvara andmekorje eesmärk?

 1. Saada minuomavalitsus.ee kriteeriumite arvutamiseks vajalikud andmed.
 2. Saada tervikülevaade omavalitsuste kinnisvara portfellist. Ülevaate abil on riigil võimalik erinevaid meetmeid planeerida ning omavalitsustel võrrelda ennast teistega.
 3. Näidata omavalitsustele välja nende omandis olevate hoonete ja registriandmete tervikpilt. Andmete ülevaatamine aitab parandada ehitisregistri ja kinnistusraamatu andmekvaliteeti.

Eelmisel aastal läbi viidud kinnisvara andmekorje tulemusi on võimalik vaadata siin.

Mida tuleb failiga teha?

 1. Sisestada seisukorra hinnang sinna kus on nõutud (täpsemalt all)
 2. Kontrollida üle ja vajadusel parandada andmed
  1. Kas nimekirjas on üleliigseid hooneid, mis pole KOV omandis? Kui on, siis tuleb märkida vastav info veergu "Hoone pole KOV oma/plaanis müük või lammutamine"
  2. Kas nimekirjast on hooneid puudu, mis tegelikult on KOV omad? Kui jah, siis tuleb need juurde lisada (sh seisukorra hinnang, kui tegemist on hoonega, kus osutatakse avalike teenuseid)
  3. Kontrollida üle kas hoonete pindalad klapivad (täpsemalt veeru "pindade kontroll" kirjelduses allpool).
  4. Kontrollida üle energiamärgise andmed, kui väljavõttes on leht "Energiamärgis EHR ja TTJA".
  5. Kontrollida üle muud andmed

Valede andmete korral tuleb parandused teha nii tabelis kui ka algallikas!

Andmefaili ülesehitus

Andmefailis on kokku viidud ehitisregistri (väljavõtte kuupäev 31.05.2022) ning kinnistusraamatu (väljavõtte kuupäev 05.08.2022) andmed.

Küsitlusfail on OneDrive keskkonnas Excel Online formaadis. OneDrive keskkonnas toimub failide automaatne salvestamine, ise selleks mingit nuppu vajutama ei pea. Ka salvestuvad failidest kõik versioonid – kui mingil põhjusel peaksid juba sisestatud andmed ära kaduma, siis palun võtke Minuomavalitsus.ee meeskonnaga ühendust, need on võimalik taastada. Lisaks saab OneDrive keskkonnas andmeid sisestada mitmekesi korraga. Failile ligipääsuks ei ole vaja kasutajat teha. Kui OneDrive siiski küsib sisselogimist, siis proovige link lahti teha inkognito funktsionaalsust kasutades või teises browseris. Kui on soov, siis on lubatud ka faili allalaadimine ning täidetud faili saatmine meili teel aadressile andreas.aljas@fin.ee.

Faili peamine leht on "andmetabel". Sellel lehel on välja toodud kõik omavalitsuse omandis olevad hooned kasutusotstarvete kaupa (sealhulgas kui hoone on osaliselt omavalitsuse omandis). See tähendab, et ühe hoone kohta võib olla mitu rida, sõltuvalt sellest kui mitu kasutusotstarvet hoonel on. Välja on toodud kõik hooned, välja arvatud hooned, mille suletud netopind on 25 m2 või vähem. Siin lehel olevad andmed on aluseks minuomavalitsus.ee kriteeriumite arvutamiseks ning kinnisvara ülevaate tegemiseks.

Osadel omavalitsustel on failis ka teine leht: "Energiamärgis EHR ja TTJA". Siin on toodud välja hooned, mille puhul ei klapi energiamärgis ehitisregistris ning TTJA KOV energiamärgise auditi andmetega. See on toodud välja, et omavalitsus saaks oma hoonete kohta käivad andmed ehitisregistris ära parandada, kuna TTJA seire oli ühekordne ning on oluline, et tulevikus oleksid registris olevad andmed õiged. Ülevaadete tegemisel lähtume TTJA andmetest (seal kus võimalik). Kui energiamärgise andmed on EHR-is õiged (nt neid on uuendatud pärast TTJA seiret), siis märkige see info veergu "Energiaklass TTJA seire andmetel" (ehk kirjutage TTJA energiaklassi andmed üle, näiteks märkides sinna "EHR andmed õiged"). Teine variant on see info saata meili teel aadressile andreas.aljas@fin.ee. TTJA seire andmed on leitavad siit: https://ttja.ee/ariklient/ehitised-ehitamine/energiatohusus (tuleb kerida lehe alla).

Hoone seisundite juhis

Hoonete seisukorra hinnang tuleb üldjuhul märkida kõikide hoonete juurde, kus pole seisukorra veerus märget "pole vaja hinnata". Enamike hoonete puhul on hinnangud juba eeltäidetud eelmise aasta hinnangutega - need tuleb üle kontrollida ja vajadusel hinnangut muuta. Tühjad lahtrid (mis on punased) tuleb ära täita.

Seisukorra hinnang on vajalik täita avalike teenuseid pakkuvate hoonete osas. Kui EHR kasutusotstarbe järgi saab öelda, et hoone pole otseselt seotud avalike teenuste pakkumisega, siis on veerus märge "pole vaja hinnata". Siiski ei ole EHR kasutusotstarvete järgi võimalik 100% täpsusega selliseid hooneid eristada, mistõttu on valimis sees ka hooneid, mis tegelikult ei ole seotud avalike teenuste pakkumisega (nt kasutusotstarbe "muu teenindushoone" hulgas oli nii vallavalitsuse hooneid kui ka kioskeid ja välikäimlaid).

Kui mingil põhjusel ei ole mõistlik või võimalik seisukorra hinnangut täita, näiteks kui hoone pole omavalitsuse oma, siis tuleb põhjendus märkida vastavasse lahtrisse. NB! Hoonestusõiguse olemasolu ei tähenda alati seda, et seisukorda ei peaks hindama. Näiteks kui hoonestusõiguse alusel on püsitatud kool, lasteaed või muu oluline hoone, kus omavalitsuse poolt avalike teenuseid osutatakse, siis tuleb ka neile hoonetele anda seisukorra hinnang.

Ehitistele tuleb märkida hoonete seisukord järgmisel skaalal:

 • 1 - väga halb: Avariiline seisund, kasutamiseks ohtlik
 • 2 - halb: Vajab kiiremas korras tähelepanu; ei vasta tervisekaitse ja/või tuleohutuse nõuetele; avariioht; kõrgendatud risk
 • 3 - rahuldav: Kasutuskõlblik, kuid funktsionaalselt vananenud; vajab pidevat järelevalvet avariiohu ennetamiseks
 • 4 - hea: Nõuetekohaselt hooldatud; eakohaselt kulunud; vastab suures osas tervisekaitse ja tuleohutuse nõuetele
 • 5 - väga hea: Kaasajastatud, vastab tervisekaitse ja tuleohutuse nõuetele

 

Veergude kirjeldused

 1. Üksus. Kinnistu omanik kinnistusraamatu andmetel.
 2. Ehr_kood. Ehitisregistri kood. Võimaldab hoonet otsida ehitisregistri avalikust vaatest (www.ehr.ee)
 3. Hoone nimetus. Ehitisregistris olev väli, kus on kirjas hoone nimetus. Tegemist on vabateksti väljaga.
 4. Asula ja aadress. Hoone aadress EHR-ist.
 5. Suletud netopind. Hoone suletud netopind EHR-ist.
 6. Üld- ja tehnopind. Hoone üld- ja tehnopinnad kokku liidetult (EHR).
 7. Hoone osade arv KOV omandis. Kui hoone on osaliselt omavalitsuse omandis, siis on siin veerus kirje, kui mitu erinevat osa on antud hoonest KOV omandis. Kui veerg on tühi, siis on terve hoone KOV omandis (või püsitatud hoonestusõiguse alusel). Üldjuhul tähendab see KOV omandis korterite arvu antud hoones. Andmed on kinnistusraamatust ning need on katastritunnuse kaupa. Kui ühel katastril on mitu hoonet, siis ei ole andmete pealt võimalik alati aru saada, millises hoones KOV osa omab. Sellisel juhul on kõigil katastril olevate hoonete juures samasugune osade arvu ja suuruse väärtus ning tuleb üle vaadata, millise hoone juurde reaalosa kuulub.
 8. KOV omandis osade suurus kokku. Kui suurt osa ruutmeetrites omavalitsus antud hoonest omab. Kui väli on tühi, siis on terve hoone KOV omandis (või püsitatud hoonestusõiguse alusel). Põhineb kinnistusraamatu andmetel. Vt täpsemalt eelmist punkti.
 9. Energiaklass. Hoone energiaklass EHR andmetel.
 10. Kasutusotstarve. Kasutusotstarbe kirjeldus. Kõik hoone kasutusotstarbed on välja toodud eraldi ridadena.
 11. Kasutusotstarbe pind. Konkreetse kasutusotstarbe pindala. Ehitisregistris on need kirjas kui elamupind ja mitteelamu pind, siin on need kokku liidetud.
 12. Pindade kontroll. Ehitisregistris peab hoone suletud netopind olema sama suur kui kõik kasutusotstarbed kokku koos üld- ja tehnopindadega (ehk suletud netopind = hoone kasutusotstarvete pinnad kokku + üldpind + tehnopind). Kui kontroll veerus on 100%, siis pinnad klapivad. Kui on vähem või rohkem kui 100%, siis pinnad ei klapi ning lahter värvub punaseks. Kui pinnad ei klapi, siis on andmetes probleem ning need tuleb üle kontrollida ja vajadusel parandused teha (nii siin tabelis kui ka ehitisregistris). Parandused tuleb teha vastavate pindade lahtrisse, mitte muuta protsendi väärtust.
 13. Seisukorra hinnang. Seisukorra hinnang on vajalik täita avalike teenuseid pakkuvate hoonete osas. Vt täpsemalt seisukorra juhise peatükki (üleval).
 14. Kas hoone on kasutusest väljas?. Siia tuleb teha märge, kui hoone on omavalitsuse omandis, kuid see on jäänud kasutusest välja ehk ei täida kasutusotstarbest lähtuvat rolli või seisab jõude.
 15. Hoone pole KOV oma/plaanis müük või lammutamine. Siia märkida vastavalt valikutele kui hoone ei ole enam omavalitsuse oma, on lammutatud või kui see plaanis müüa või lammutada.
 16. Kommetaar. Kui on soov, siis võib märkida lisainfo siia. Siia tuleb märkida info kui mingil põhjusel ei saa seisukorda hinnata.
 17. Hoonestusõiguse liik ja hoonestusõiguse pidaja. Välja on toodud hoonestusõiguse andmed. Andmed tulevad kinnistusraamatust ning need on katastri kaupa. Hoonestusõiguse andmed ei pruugi kokku pinna konkreetse hoonega, kuna hoonestusõigus võib olla seatud ka mõnele rajatisele või ainult ühele hoonele katastril. Seetõttu ei tähenda hoonestusõiguse märge tingimata, et hoone oleks kindlasti hoonestusõiguse alusel püsitatud. Need andmed on mõeldud pigem abistamiseks andmete sisestajale.
 18. Kasutuselevõtu aasta. Hoone esmase kasutuselevõtu aasta ehitisregistri andmetel.
 19. Korruste arv. Korruste arv ehitisregistri andmetel.
 20. Katastritunnus. Hoone katastritunnus, millega on seotud ka hoone osade andmed ning hoonestusõiguse andmed.
 21. Kinnistu liik. Omandi liik: kas kinnisasi, korteriomand või hoonestusõigus. Kui kinnistu liik on hoonestusõigus, siis see tähendab, et kinnistul on hoone (või rajatis), mis on püstitatud omavalitsusele antud hoonestusõiguse alusel. Kinnistusraamatu andmed.
 22. Kinnistu sihtotstarbed. Kinnistu sihtotstarbed katastritunnuse kaupa. Kinnistusraamatu andmed.
 23. Kinnistu pindala. Kinnistu pindala koos ühikuga katastritunnuse kaupa. Kinnistusraamatu andmed.

 

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge andreas.aljas@fin.ee või 611 3187.

Viimati uuendatud: 18. October 2022