Elanike rahulolu uuring

Üle-eestiline elanike rahulolu uuring toimub iga kahe aasta tagant.

Uuringu eesmärk on saada ülevaade Eesti elanike rahulolust oma kohaliku omavalitsuse avalike teenuste ja elukeskkonnaga. Küsitluse tulemused on sisendiks avaliku sektori asutustele regionaalpoliitika planeerimisel ning seniste tegevuste tulemuslikkuse hindamisel. See on oluline tagasiside ka omavalitsustele, tegemaks edasisi arenguplaane. 

Elanike rahulolu uuring 2022

2022. aasta sügisel viib Rahandusministeeriumi tellimusel rahulolu uuringu küsitlust läbi Turu-Uuringute AS. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ning vanemate Eesti elanike seas. Küsitlusuuringu valim on moodustatud juhuvalikuga rahvastikuregistri andmetest. Küsitluse valimisse sattunud inimestele saadetakse e-kirjaga välja kutsekiri küsitluses osalemiseks. Valimisse sattunud inimestel on võimalik täita küsitlusankeet veebis. Elanikkonnarühmades, kus vastamisaktiivsus veebis jääb planeeritust madalamaks, kogutakse puuduolevad ankeedid telefoniküsitlusega.

Uuringu tulemused avaldatakse 2023. aasta esimeses pooles.

Uuringu metoodika on allalaetav siit. Küsimustiku ankeet on allalaetav siit: Excel, PDF.

Elanike rahulolu uuring 2020

Elanike rahulolu hinnangu väljaselgitamiseks viidi 2020. aasta jaanuaris koostöös Statistikaametiga läbi kohalike omavalitsuste teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuring, mille tulemustega saab tutvuda siin. Andmed koguti ja esitatakse omavalitsuse täpsusega. Vt täpsemalt: https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamisest/isiku-uuringud#Kohalike-omavalitsuste-teenuste-ja-elukeskkonnaga-rahulolu-uuring-16. Elanike rahulolu uuringu detailsemad andmed on leitavad Statistikaameti andmebaasist: http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=KO11. Täpne küsimustik on allalaetav siit

 

Viimati uuendatud: 18. October 2022