Millised näitajad mõjutavad omavalitsuse eesmärkide täitmist?

Kahest omavalitsusest peaks rohkem eesmärke täitma see, kes on keskuslikum, kõrgema tulukuse ning ka suurema elanike arvuga, näitab minuomavalitsuse meeskonna analüüs.
RAHANDUSMINISTEERIUMI ANDMEANALÜÜTIK ATS AASMAA

Eesti omavalitsusi liigitatakse erinevate parameetrite alusel: jõukad-vaesemad, linnalised-maalised, suured-väiksed. Analüüsimisel selgub, et taolised näitajad avaldavad omavalitsuse tegevusele mõju. Näiteks saame hinnata, kuidas elanike arv, tulukus (summa elaniku kohta), tagamaalisus ehk hajaasustuse määr, ametnike arv, keskmine palk jms mõjutavad omavalitsuse ülesannete ja eesmärkide täitmist.

Minuomavalitsuse lehel võimaldavad omavalitsuste ülesannete ja eesmärkide täitmist mõõta pea 600 lävendit. Teenustasemete arvutamisel mõõdetakse nii seadustest tulenevaid nõudeid, häid tavasid, elanike rahulolu kui vaadatakse ka üldisi tulevikueesmärke. Lävendite täitmise ja omavalitsuste tunnuste analüüs võimaldab paremini kaardistada probleemseid kohti. Lisaks saame paremini aimu, millised näitajad võivad omavalitsuse eesmärkide täitmist mõjutada.

Näitajad, mida analüüsitakse on elanike arv, hajaasustuse määr, tulukus (elaniku kohta), ametnike arv (elaniku kohta), keskmiste ettevõtete arv (elaniku kohta), keskmine palk, omavalitsuse ametnike keskmine palk ja omavalitsuse juhtide palk. Koostatud mudeli põhjal saame öelda, et eesmärkide täitmist mõjutavad:

  • hajaasustuse määr;
  • tulukus elaniku kohta;
  • elanike arv

Just need kolm näitajat määravad enim omavalitsuse eesmärkide ja ülesannete täitmist. Saame arvutusmudeli, kus:

Eesmärkide täitmine = 0,31 - 0,04*hajaasustuse määr + 0,017*tulukus elaniku kohta (tuhandetes) + 0,072*log⁡(elanike arv)

Tulemused näitavad, et keskuslikus omavalitsuses, mille tulukus on 1000€ suurem ja elanike arv 10 korda suurem, peaks täitma ka 12,9% rohkem eesmärke. See tähendab, et taoline omavalitsus täidab võrreldava omavalitsusega 77 kriteeriumi lävendit rohkem. 54 Eesti omavalitsuses on elanike arv vahemikus 5000-20 000. Mudeli põhjal võiksime öelda, et selliste omavalitsuste eesmärkide täitmine võib olenevalt elanike arvust erineda 4%.

Lihtsustatult: kui võrrelda kaht omavalitsust, siis rohkem eesmärke täidab see, kes on keskuslikum, kõrgema tulukusega elaniku kohta ning sealjuures ka suurema elanike arvuga.

Võimalikke omavalitsusi kirjeldavaid tunnuseid on kindlasti võimalik leida rohkem, kui välja pakutud. Üheks huvitavaks näitajaks võiks näiteks olla eelarve jaotumine erinevate valdkondade vahel.

Kindlasti on võimalik välja töötada ka teisi mudeleid, mille alusel saaks täpsemalt omavalitsuse oodatavat kriteeriumite täitmist ennustada.

Tabelist on näha, et enim ületavad ootuseid Muhu ja Väike-Maarja vald ning Paide linn. Oodatud tulemustega võrreldes kõige madalamale jäävad Valga vald, Narva-Jõesuu linn ning Lüganuse vald.

* Analüüs ja artikli koostamine on toetatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.