Millele ja kui palju peaks omavalitsus inimeste arvates kulutama?

Kuidas langetada valikuid erinevate eluvaldkondade vahel, kui tähtsust omavad pea kõik? Siinkohal võib olla abiks teadmine, mida peavad oluliseks kohalikud inimesed.
2021. aasta suvel viis Maailmapank koostöös Rahandusministeeriumiga Eesti elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mis selgitas välja, millistesse teenustesse soovivad elanikud rohkem raha panna. 76 omavalitsuse elanikelt uuriti eelistusi 16 kohaliku teenuse kohta.
ROBERT LIPINSKI, MAAILMAPANGA KONSULTANT

Eestlased soovivad hariduse suuremat rahastamist 

Joonis 1 näitab, et kulutuste tõusu soovitakse pea igas valdkonnas – igale teenusevaldkonnale on antud keskmiselt +0,82 häält.  

Teistest valdkondadest eelistatumana hakkab silma haridus, millele vastajad andsid keskmiselt +1,33 häält alushariduse  ja +1,27 häält põhihariduse kulutuste suurendamiseks. Kokku soovivad alusharidusse panustamist 88% ja põhiharidusse raha juurde suunamist 92% vastajatest.


Joonis 1

Kõige skeptilisemad ollakse omavalitsuse valitsemiskulude ja kohaliku piirkonna muuseumide raha suurendamise suhtes. 57% vastanutest soovis, et kulutused valitsemises  ei muutuks või neid vähendataks, muuseumide suhtes jäi ükskõikseks 37% ja 24% arvas, et mõistlik oleks muuseumite raha üldse vähendada.

Eelistused on seotud kohalike teenuste kvaliteediga  

Haridus on avalik teenus, mille rahastamist sooviksid kodanikud üksmeelselt suurendada kõigis omavalitsustes (joonis 2). Muude teenuste puhul tulevad sisse erinevused, sõltuvalt kohalike teenuste olukorrast. Näiteks tahavad Rõuge ja Saku valdade inimesed näha suuremaid kulutusi jäätmemajandusele, mida teiste omavalitsuste elanikud prioriteetseks ei pea. Kohtla-Järvel, Narvas ja Sillamäel ei väljendanud vastajad tugevaid eelistusi aga ühegi 16 teenuse valdkonna puhul.


Joonis 2


Joonis 3

Piirkondlikud erinevused rahastamiseelistustustes võivad tuleneda sellest, et inimesed soovivad rohkem kulutusi nendele kohalikele teenustele, mis nende arvates täna vallas või linnas tõhusalt ei toimi. Kui näiteks ühistranspordi korraldamisel esineb probleeme busside tehnilise seisukorraga, võivad kohalikud reisijad näha vajadust rahaliste vahendite eraldamist uute sõidukite ostmiseks. Teisest küljest võib olla mõistlik eeldada, et raha oleks kõige parem kulutada nendesse sektoritesse, mis juba töötavad suure tõhususega. Seega oleks justkui ebamõistlik kulutada ühistranspordile rohkem raha kui seda mujal kasutatakse efektiivsemalt.  

Alljärgnev joonis näitab, et kohalike teenuste üldine kvaliteedi näitaja on tõepoolest positiivses seoses elanike kulutuste eelistustega, ent pakub omavalitsuseti erinevat pilti. Kuigi korrelatsioon teenustasemete ja inimeste eelistuste vahel on parimal juhul mõõdukas - valdavalt jäädes alla 0,4. Madalama korrelatsiooni põhjus võib seisneda selles, et mõnes omavalitsuses tundub inimeste jaoks mõistlik kulutada rohkem raha ebatõhusatele teenustele, samas on teises elanike jaoks loogiline rahastada juba tõhusalt töötavaid valdkondi.


Joonis 4


Joonis 5

Uuring viidi läbi veebis 2021. aasta juunist oktoobrini. Kokku vastas küsitlusele 7219 inimest 76 omavalitsusest. Esimeses osas tuli avaldada arvamust oma kohaliku omavalitsuse kohta, sh hinnata poliitikakujundajate tõhusust ja omavalitsuse reageerimisvõimekust. Teises osas sai kasutada uudset küsitlusvahendit (inglise keeles quadratic voting for survey research - QVSR), mis hindab vastuse puhul ka selle tõenäolist kaalu. Vastajad said end kohaliku poliitikakujundaja rolli asetada ning oma äranägemise järgi “eelarvet” koostada. Kokku sai hinnata 16 kohalikku teenust - alates alusharidusest kuni jäätmekäitluseni. QVSR kui otsustamisvahend on populaarsust kogumas nii akadeemikute kui poliitikakujundajate ringkondades (vt siin). Uuring viidi läbi enne 2021. aasta kohalikke valimisi, seega peegeldavad tulemused hinnangut eelmiste koosseisude tulemuslikkusele. Tulemusi saab käsitleda kui võimalikku sisendit reformideks ja uuteks poliitilisteks suundadeks tulevaste kohalike otsustajate jaoks.

Andmed on allalaetavad siit

 

Viimati uuendatud: 18. October 2022