Kõige rahulolevamad inimesed elavad Muhu vallas

Jaanuaris tehtud rahuloluküsitlusest selgub, et Eesti ühed rahulolevamad elanikud elavad Muhu vallas.
Rahandusministeeriumi andmeanalüütik ATS AASMAA

2020 jaanuaris tehti vähemalt 16-aastaste Eesti elanike seas rahuloluküsitlus 76 kohalikus omavalitsuses (välja jäid Vormsi, Kihnu ja Ruhnu). Kokku esitati 19 küsimust, mis palusid hinnata valitsemist, elukeskkonda, kultuuri, spordivõimalusi, jäätmehooldust, liikumiskeskkonda ja –võimalusi ning kohaliku omavalitsuse arengut. Hinnang paluti anda skaalal: Väga rahul – Pigem rahul – Pigem ei ole rahul – Üldse pole rahul – Ei oska öelda. Kohaliku omavalitsuse edukust käsitlevatele küsimustele lisandusid ka võimalus valida vastuseks „on jäänud samaks“.

Rahulolevateks kategoriseerime vastuseid väga rahul ja pigem rahul, samamoodi leiame ka nende hulga, kes ei ole rahul. Rahulolumäära leiame rahulolevate ja kogu vastanute arvu suhtest.

Küsimustikule vastas juhuvalimi alusel 11144 inimest - kõige enam vastajaid oli Tallinnast (1344), kuid kõige kõrgem osakaal vähemalt 16-aastaste elanike arvust oli Muhu vallas (6,14%). Kõige vähem vastajaid oli Sillamäel (79). Üle-eestiliselt saame väga esindusliku valimi

Vastanute elukoht asula tüübi järgi.
                             Vastajatete elukoht asula tüübi järgi.

Küsitlusele vastanute seas olid 40% linnast, 31% maapiirkonnast ja 28% alevist, alevikust, äärelinnast, mis tähendab, et erinevad piirkonnatüübid olid kokkuvõtvate järelduste tegemiseks piisavalt esindatud.

Eesti elanike rahulolu on teemade lõikes küllaltki erinev. Kõige enam ollakse rahul jäätmeveo (83,0%; 3,3% ei oska öelda)*, elukeskkonna (82,2%; 2,8%), mürataseme (80,6%; 2,6%) ning rohealade piisavuse ja ligipääsetavusega (79,6%; 6,0%). Madalamad hinnangud on antud elanike kaasamist, omavalitsuse juhtimist ja arengusuunda käsitlevates küsimustes. Neis valdkondades on ka kohalike omavalitsuste lõikes suurimad varieeruvused, mis näitab, et omavalitsuseti on valdkondade hinnangutes suured erinevused.

Kõige ühtlasemad on jäätmeveo, mürataseme ja rohealade piisavuse ja ligipääsetavuse valdkonnad, kus varieeruvused jäävad 25-30% vahele. Hea märk on ka asjaolu, et 16 küsitletud valdkonnas oli maksimaalne rahulolu vähemalt 82%, eristuvaks vaid elanike kaasamine ruumilise arengu kavandamisse, kus paraku ka suur osa elanikke ei osanud valdkonda hinnata.

Küsitluse järgi on üheks eristuvaks omavalitsuseks suurima rahulolevate elanike suhtarvuga Muhu vald, kus elanike rahulolu on 12 kategoorias 17st Eesti kõrgeimate seas. Sealjuures on ka Muhu elanike hinnangud igas valdkonnas kõrgemad Eesti keskmisest.

Muhu vallas elavad kõige rahulolemad inimesed
Keskmine rahulolu ja kohalike omavalitsuste varieeruvused teemade lõikes. Muhu valla elanikud on Eesti ühed rahulolevamad.

Iga valdkonna lõikes leidub eesrindlikke omavalitsuseid, mis näitab, et neis on suudetud leida kõrge rahulolu tagamiseks vajalikud tingimused. Samuti on nüüd võimalik ka edasi täpsemalt uurida, kuidas omavalitsuste tegevus mõjutab rahuloluhinnanguid.

Rahuloluküsitlusega saab tutvuda siin.

* Jäätmete liigiti sorteerimine on arvestatud eraldi tulemusena.

**Küsitluse viis läbi Statistikaamet. Analüüs ja artikli koostamine on toetatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Viimati uuendatud: 18. October 2022