Omavalitsuste ülesanded

Eestis on 79 kohalikku omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 64 vallaks. Omavalitsused otsustavad ja korraldavad kohaliku elu küsimusi iseseisvalt. Suurusest olenemata täidavad omavalitsused Eestis samu ülesandeid ning pakuvad elanikele samu teenuseid. 

Omavalitsuse peamised ülesanded sätestab kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Lisaks reguleerivad ülesandeid erinevad valdkonna seadused ja määrused. 

Omavalitsus korraldab sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu.

Samuti korraldavad omavalitsused enda omanduses olevate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist. Maakonnakeskuse omavalitsused täidavad lisaks mõningaid rahvastikutoimingud nagu nt sõlmitakse abielusid. 

Haridus. Kohalik omavalitsus vastutab lasteaedade, alg- ja põhikoolide, ning huvikoolide ja osaliselt gümnaasiumide ülalpidamise eest, kattes asutuste tegevuskulud (hoonete remont, inventari ning õpikute soetamine jm). Alg- ja põhikool, paljudel juhtudel ka keskkool on kohaliku omavalitsuse poolt hallatavad asutused. Munitsipaalkoolide pedagoogide palgad makstakse välja kohaliku omavalitsuse eelarvest, kasutades riigieelarvest eraldatud vahendeid nende ülesannete täitmise toetamiseks (haridustoetus). Kohalikud omavalitsused korraldavad vajadusel ka õpilastranspordi. Lisaks munitsipaalkoolidele tegutsevad ka riigigümnaasiumid.

Sotsiaalhoolekanne. Kohalike omavalitsuste vastutusel on sotsiaalabi ja eakate, puuetega inimeste ning teiste abivajajate hoolekande (sh avahoolduse) korraldamine ning hooldekodude, turvakodude ja teiste sotsiaalhoolekande asutuste ülalpidamise korraldamine. Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on omavalitsus kohustatud osutama peamisi sotsiaalteenuseid (nt koduteenus, üldhooldusteenus, asendushooldus jne). Lisaks määrab ja maksab kohalik omavalitsus teisi sotsiaaltoetusi ning korraldab sotsiaalteenuseid vastavalt elanike vajadusele. 

Kommunaalteenused ja infrastruktuuri korrashoid. Kohalik omavalitsus vastutab elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamise ning vastavate teenuste (vesi, küte, kanalisatsioon jt) osutamise korraldamise eest. Kohaliku omavalitsuse vastutusalasse kuulub kohalike teede ja tänavate korrashoid. Paljud vallad ja linnad on ise asutanud kommunaalteenuseid osutavaid ettevõtteid.  Kohalik omavalitsus vastutab jäätmemajanduse toimimise eest oma territooriumil. 

Kultuur ja sport. Kohalik omavalitsus vastutab kohaliku omavalitsuse omanduses olevate raamatukogude, kultuurimajade, muuseumide, spordirajatiste ning muude valdkonna asutuste ülalpidamise eest ning kultuuri, spordi ja noosootöö korraldamise eest. Enamus kohalikke kultuuriasutusi on munitsipaalomandis. Kohalik omavalitsus teostab järelevalvet tema territooriumil asuvate mälestiste üle ning vastutab muinsuskaitse nõuete täitmise eest. Kultuuri-, noorsootöö- ja spordi valdkonnas toetab omavalitsus aktiivset kohalikku kultuuri- ja spordielu ning huvitegevust, sh toetatakse läbiviidavaid üritusi. 

Kultuurivaldkonnas kohalike omavalitsuste ühiselt täidetavateks ülesanneteks on maakonna kultuuripoliitika kujundamine, üleriigiliste laulu- ja tantsupidude maakondliku töö korraldamine ja maakonna ja kohaliku identiteedi järjepidevuse säilitamine.

Planeerimis- ja ehitustegevus. Vastavalt planeerimisseadusele ja ehitusseadustikule on kohalikel omavalitsustel kohustus koostada oma territooriumil üld-, detail- ning kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuid, anda välja projekteerimistingimusi ning ehitus- ja kasutuslubasid, samuti teostada riiklikku ehitusjärelevalvet. 

Alates 2018 on kohalike omavalitsuste üheks ühiseks ülesandeks maakondliku ühistranspordi (bussi- ja laevaliikluse) korraldamine koostöös riikliku Maanteeametiga läbi selleks moodustatud piirkondlike ühistranspordikeskuste. Saaremaal ja Hiiumaal korraldab erandina kohalikku ühistransporti omavalitsus ise.

Rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas on kohalike omavalitsuste ühiselt täidetavateks ülesanneteks elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamine ja rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine. Üle 10 000 elanikuga omavalitsused peavad elutähtsa teenuse osutamise korral tagama kaugküttega varustamise, kohaliku tee sõidetavuse ja veega varustamise ja kanalisatsiooni toimepidevuse.

Loe täpsemalt omavalitsuskorraldusest Rahandusministeeriumi veebilehelt: https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/kohalikud-omavalitsused

 

Viimati uuendatud: 18. October 2022