Metoodika

Mida rohkem kriteeriumitest omavalitsus baas, edasijõudnu või eeskujulikul tasemel ära täidab, seda kõrgemale teenustasemele saab ta jõuda. Täpse info saamiseks loe edasi.

  Metoodika

  sfTeenuste seire metoodika algversiooni töötas välja Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) koostöös Geomedia OÜ-ga 2018.a lõpuks. Metoodika loomisel osalesid üle saja eksperdi ministeeriumidest ja omavalitsustest, teadlased ja huvigruppide esindajad ning Eesti Linnade ja Valdade Liit. Uuringut rahastati Euroopa Sotsiaalfondist. Vt valminud uuringut

  Hinnatakse 16 valdkonda: alusharidus, noorsootöö, põhiharidus,  elamu- ja soojusmajandus, liikuvus, jäätmemajandus, veemajandus, laste heaolu, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne, rahvatervis ja turvalisus, kriisideks valmisolek, raamatukogud, sport, kultuur, muuseum ning valitsemine.

  Teenustaseme hinnang kujuneb valdkonnapõhiselt seatud kriteeriumite täitmisest, mida hinnatakse kuni kolmel tasemel: baas-, edasijõudnu ja eeskujulik tase. Baastasemeks on seatud üldjuhul seadustega kohustuslikud või seaduse täitmist kirjeldavad lävendid. Edasijõudnu tase näitab, mida ühelt edukalt toimivalt omavalitsuselt üldjuhul oodatakse ning eeskujuliku tasemega hinnatakse näiteks uuenduslike lahenduste rakendamist, täiendavate võimekuste ja võimaluste kasutamist elanikkonna hüvede suurendamisel, eesmärke, kuhu soovitakse välja jõuda. Iga kriteeriumi puhul ei pruugi olla seatud kõiki kolme taset. Mõne kriteeriumi osas hinnatakse vaid baastasemel täitmist, mõnel mitut taset ning mõnel on seatud vaid eeskujulik tase, et hinnata, kas omavalitsus teeb midagi täiendavat. Lävenditena on seatud seadustes ja määrustes sätestatud nõuded; valdkondlikes juhendmaterjalides soovitatu; riiklikes valdkondlikes strateegiates seatud eesmärkide sihttasemed; eelnevates uuringutes määratletud lävendid; ettepanekud töörühmadest ja testimiselt ning mõõtmisandmete jaotused. 

  Teenustaseme arvutamine

  Teenustasemete kujunemise metoodika selgitav joonis
  Teenustaseme arvutamine

  Mida rohkem kriteeriume omavalitsus täidab, seda kõrgem teenustase talle määratakse. Põhipunktide ja lisapunktide summana kujuneb välja valdkonna teenustase.

  Põhipunktid:
  Täites 30% baastaseme kriteeriumitest ületab omavalitsus teenustaseme 1, 60% täitmisel taseme 2, 90% täitmisel taseme 3. Kui baastase on 90% ulatuses täidetud, siis vaadatakse vastavalt edasijõudnud taseme kriteeriumite täitmise ning kui need ka vähemalt 90% ulatuses täidetud, siis eeskujulikul tasemel kriteeriumite täitmise osakaalu.

  Lisapunktid:
  Kui baastasemel jääb omavalitsuse kriteeriumite täitmine alla 90%, siis on omavalitsusel siiski võimalik saada lisapunkte eraldiseisvalt nii edasijõudnud kui eeskujulikult tasemelt. Mõlemalt tasemelt on võimalik saada 1 lisapunkt, kui täidetakse 50% sealsetest kriteeriumitest. Kui edasijõudnu tasemel jääb kriteeriumite täitmine alla 90%, siis on omavalitsusel võimalik ikkagi saada 1 lisapunkt 50% eeskujuliku taseme kriteeriumite täitmisel. Lisapunktid võimaldavad teenustaseme määramisel arvesse võtta kõiki kriteeriume.

  Et hinnatud teenuseid on palju (16), siis lihtsama ülevaate saamiseks on lähedased teenused omavahel kokku grupeeritud. Näiteks alusharidus, põhiharidus ja noorsootöö on grupeeritud kokku haridusvaldkonnaks ning täiskasvanute hoolekanne ja laste heaolu on kokku grupeeritud sotsiaalseks kaitseks. Teenuse grupile on teenustase arvutatud sinna kuuluvate teenuste aritmeetilise keskmisena. Hoolimata grupeerimisest on teenused ka eraldi nähtavad.

  Kuna iga teenuse all on kasutusel kümneid kriteeriume, on ka seal lihtsama ülevaate tagamise eesmärgil kriteeriume grupeeritud (nt süsteemsus, töötajad ja taristu, tulemuslikkus jne). Nendele gruppidele on arvestatud ka tase, kasutades sama metoodikat, mida eesolevalt on kirjeldatud teenuste tasemete kohta.

  Andmed

  Hindamisel kasutatavad andmed tuginevad riiklikel registritel, omavalitsuste seas läbi viidud täiendaval küsitlusel ning üleriiklikul elanike rahuloluuuringul. Kui riiklikest registritest saab andmeid iga aasta kohta, siis täiendavat andmekorjet viiakse läbi üle aasta.

  Omavalitsuste seas viidi läbi täiendav küsitlus riiklikest registritest puudu olevate andmete saamiseks. Küsitluse aitas läbi viia Statistikaamet 2019. aasta oktoobris. Enamasti puudutasid lisaküsimused omavalitsuse arengudokumente, kordade olemasolu ja teenuste täpsemat korraldust. Omavalitsustel paluti vastustes lähtuda 2018. aasta seisust. 

  Elanike rahulolu väljaselgitamiseks viidi 2020. aasta jaanuaris läbi uuring omavalitsuse täpsusega. Vaata täpsemalt.

  Omavalitsuse grupid

  Tulukuse grupid on määratud omavalitsuse maksutulude ja keskkonnatasude laekumise järgi elaniku kohta perioodil 2013-2017. Kui omavalitsuse näitaja on suurem kui Eesti keskmine, siis on nad „tulukad“. Kui aga näitaja jääb rohkem kui 20% sellest alla, siis on nad „toimetulevad“, ning vahepealsed on „keskmise tulukusega“.

  Hajutatuse gruppide moodustamise aluseks on elanike jaotus keskuste ja hõredalt asustatud alade vahel, tuginedes Statistikaameti paikkondade kaardistuselStatistikaamet on paikkondadeks arvestanud hoonestatud alad, kus naaberhoonete kaugus ei ole suurem kui 200 meetrit ja seal elab vähemalt 200 inimest. Vastavalt nendele andmetele on iga kohaliku omavalitsuse kohta arvestatud keskus-tagamaa näitaja vahemikus 1,0-2,1 (keskus <1,05; keskus tagamaaga 1,05-1,4; osaliselt tagamaaline 1,4-1,8 ning tagamaaline >=1,8). Neid koefitsiente kasutatakse ka kohalikele omavalitsustele tasandusfondi jaotamisel.