Andmebaas

Teenuste hindamise objektiivsuse ja läbipaistvuse tagamiseks avaldame veebis kõigile kättesaadavalt ka hindamises kasutatud andmed, eraldi iga-aastase seisuga.

2020.a andmetabel

2019.a andmetabel

2018.a andmetabel

2017.a andmetabel

2016.a andmetabel

Elanike rahulolu hinnangu väljaselgitamiseks viidi 2020. aasta jaanuaris koostöös Statistikaametiga läbi kohalike omavalitsuste teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuring. Uuringu eesmärk oli saada ülevaade elanike rahulolust kohalike omavalitsuste pakutavate teenuste ja elukeskkonna kvaliteediga. Küsitluses paluti anda hinnang liikumis-, sportimis- ja kultuurse vaba aja veetmise võimaluste, elukeskkonna, heakorra, üldiste teenuste pakkumise ja kohaliku tasandi juhtimise kohta. Andmed koguti ja esitatakse omavalitsuse täpsusega. Vt täpsemalt: https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamisest/isiku-uuringud#Kohalike-omavalitsuste-teenuste-ja-elukeskkonnaga-rahulolu-uuring-16. Elanike rahulolu uuringu detailsemad andmed on leitavad Statistikaameti andmebaasist: http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=KO11. Täpne küsimustik on allalaetav siit.

Vaata ka selgitusi ja taustainfot andmete kasutusest.